THE VOICE OF THE EQUIPMENT RENTAL INDUSTRY

Ramy Zrównoważonego Rozwoju Dostawców ERA

Ramy Zrównoważonego Rozwoju Dostawców ERA

Branża wynajmu przyjmuje odpowiedzialne praktyki biznesowe i wysokie standardy zrównoważonego rozwoju.

Ramy Zrównoważonego Rozwoju Dostawców ERA mają na celu ustalenie wytycznych dla najlepszych praktyk branżowych oraz podniesienie poziomu wspólnych praktyk w zakresie oceny zrównoważonego rozwoju dostawców w całej branży. Celem jest zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z oceną dostawców dla firm wynajmujących i dostawców oraz zapewnienie lepszego zrozumienia wśród klientów firm wynajmujących sposobu, w jaki firmy te podchodzą do zrównoważonych łańcuchów dostaw.

Ramy te pomagają firmom wynajmującym w określeniu minimalnych wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju i dążeń wszystkich ich dostawców w następującym zakresie:

  • prawa człowieka i warunki pracy;
  • zdrowie i bezpieczeństwo;
  • odpowiedzialny zakup komponentów i surowców;
  • efektywność ekologiczna; 
  • etyka biznesowa;
  • wydajność w zakresie zrównoważonego rozwoju produktów.

Firmy wynajmujące i dostawcy pragnący skorzystać z ram zrównoważonego rozwoju dostawców ERA nie muszą być członkami Europejskich Stowarzyszeń Wynajmu ani krajowych stowarzyszeń branży wynajmu.

Przeczytaj komunikat prasowy (po angielsku)

Download
Lista kontrolna dostawców
Informacje ogólne (po angielsku)
Opis wymogów (po angielsku) 
Logo

Jak korzystać z ram Zrównoważonego Rozwoju Dostawców

Firmy wynajmujące

Firmy wynajmujące mają do wyboru:

  1. zastosowanie ram odniesienia przedstawionych przez ERA w swoich ocenach zgodności dostawców z zasadami zrównoważonego rozwoju. W tym przypadku firma wynajmująca prosi dostawcę o wypełnienie i podpisanie Kodeksu Postępowania (Lista Kontrolna), w którym deklaruje on zgodność z wymaganiami. W idealnym przypadku powinna ona stanowić integralną część umowy pomiędzy dostawcą a firmą wynajmującą.

  2. dostosować model ramowy do swojego kodeksu postępowania w zakresie oceny zrównoważonego rozwoju dostawców. Jeżeli jednak firma wynajmująca zdecyduje się na zmianę treści ram odniesienia, zmienione ramy lub kodeks postępowania nie mogą już rościć sobie prawa do zgodności i używania nazwy ram zrównoważonego rozwoju dostawców European Rental Association.
Dostawcy

W celu wykazania zgodności z ramami, dostawcy wypożyczalni mogą opublikować podpisaną listę kontrolną na swojej stronie internetowej lub przesłać ją bezpośrednio do firmy wynajmującej.

ERA opracowała rozszerzoną wersję ram (dostępną na życzenie). Kwestionariusz ten zawiera te same wymogi i dążenia, ale pozwala na uwzględnienie ich w zewnętrznej weryfikacji i umożliwia przyznanie dostawcom punktów w oparciu o ich poziom przestrzegania ram odniesienia.

Zachęcamy firmy wynajmujące do informowania ERA, czy i w jaki sposób korzystają z ram. ERA z zadowoleniem przyjęłaby informacje od dostawców po zadeklarowaniu przez nich przestrzegania ram prawnych na swoich stronach internetowych.